அதிஸ்ரலாப சீட்டுளுப்பு முடிவுகள்…

கத்தோலிக்க தமிழர் நலன்புரி மன்றத்தினால் நடாத்தப்பட்ட”துன் புறும் எம் உறவுகளின் துயர் துடைக்க .. ”நிதி பங்களிப்பு திட்ட அதிஸ்ட இலாப சீட்டு16.08.2020 திங்கள் அன்று மாலை

Les mer

Catwas-அறிவித்தல்

அனைவருக்கும் வணக்கம், கத்தோலிக்க தமிழர் நலன்பரிமன்றம் வருடாந்தம் நடாத்தும் அதிஸ்ரலாப சீட்டு. (“துன்புறும் எம் உறவுகளின. துயர் துடைக்க …“) அதிஸ்ரலாப சீட்டுக்கள் 16.08.2020 அன்று ஞாயிறு

Les mer

CATWAS ஒன்றுகூடல் 2019

கத்தோலிக்க தமிழர் நலன்புரி மன்றத்தினால் வருடாந்தம் நடாத்தப்படும் ஒன்றுகூடலில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

Les mer