✠ அருள்நிறை கன்னி மரியாளின் மினவுதல் விழா ✠

(Visitation of the Blessed Virgin Mary) மரியாள், எலிசபெத்தை (Elizabeth) சந்தித்தல் அல்லது மாதா எலிசபெத்தம்மாளை மினவுதல் என்பது லூக்கா நற்செய்தி 1:39–56ல் விவரிக்கப்படும் ஒரு

Les mer