திருத்தந்தை மறையுரை 22.11.2018

22.11.2018:- மனித உயிரை மதிக்கும் திருத்தந்ரதயின் டுவிட்டர் செய்தி மனித உயிர்கள் மதிப்பு மிக்கரை என்ற கருத்ரத ைலியுறுத்தி, திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அைர்கள், நைம்பர் 22.11.2018, வியாழனன்று

Les mer